Tonnardkaas.nl
Winkelwagen € 0.00

Tonnardkaas Algemene Verkoop Voorwaarden


Door gebruik te maken en bestellingen te plaatsen op de website van Tonnardkaas.nl verklaart U de algemene verkoop voorwaarden te hebben gelezen en akkoord bevonden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TONNARDKAAS.NL

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Tonnardkaas” verstaan: Kaashandel Tonnard v.o.f. , Burgemeester van Meeuwenstraat 23 , 6191 ND Beek.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden een bestelling wordt gedaan bij Tonnardkaas.Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tonnardkaas zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2. Van deze Verkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige voorwaarden blijven echter onverminderd van kracht.

2.3. Bij het plaatsen van een bestelling bij www.tonnardkaas.nl gaat de Afnemer akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden.Artikel 3. Vertrouwelijke informatie

3.1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1. De gehanteerde prijzen van Tonnardkaas zijn inclusief de verschuldigde 9% of 21% B.T.W. en zonder aftrek of korting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verzendkosten zijn niet inclusief tenzij anders vermeld.

4.2. Indien de Afnemer kiest voor een betaling middels overschrijving, dient het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen via overboeking op onze rekening NL14.RBRB.0845.1703.84 te worden voldaan. Indien deze termijn wordt overschreden, zal de bestelling van Afnemer worden verwijderd.

4.3. Gelet op de natuurlijke structuur van diverse producten is het niet altijd mogelijk het uiteindelijke gewicht exact te bepalen. Prijswijzigingen die tot stand komen als gevolg van gewichtstoename, worden doorberekend aan Afnemer. De eventuele prijsverhoging zal aan de Afnemer telefonisch of per mail worden medegedeeld. De bestelling wordt pas verstuurd op het moment dat het resterende bedrag is betaald.Artikel 5. Aanbiedingen

5.1. Alle aanbiedingen van Tonnardkaas zijn vrijblijvend. Tonnardkaas heeft het recht alle prijzen te wijzigen.Artikel 6. Levering

6.1. Levertijden zijn indicatief en worden via de bevestigingsemail gecorrespondeerd. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Tonnardkaas, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

6.2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de producten op een door de Afnemer opgegeven adres worden afgeleverd. Op het moment van aflevering gaat het risico van de producten over op Afnemer.

6.3. Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen of zichtbare beschadigingen te controleren in verband met de aansprakelijkheid van de bezorgdienst. Indien het geleverde c.q. de verpakking beschadigd is, dient de Afnemer binnen 2 dagen contact met Tonnardkaas op te nemen.

6.4. Indien de bestelling niet op het door de Afnemer opgegeven adres wordt geleverd, kan deze de bestelling, bij levering door GLS Logistics of PostNL, op het dichtstbijzijnde afhaalpunt of postkantoor afhalen. Bij levering door GLS zijn de algemene voorwaarden van GLS eveneens van toepassing. Bij levering door PostNL zijn de algemene voorwaarden van Postnl eveneens van toepassing. Indien Afnemer een versproduct heeft besteld, dient dit onverwijld te worden opgehaald. De Leverancier kan een optimale versheid tot 36 uur na verzending garanderen.Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door afnemer bestelde producten blijven eigendom van Tonnardkaas, zolang de Afnemer het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1. Op alle afbeeldingen weergegeven op www.tonnardkaas.nl geldt een copyright op naam van John Tonnard. Bij gebruikte afbeeldingen van Boska.com geldt een copyright op naam van Boska Nederland. Het onrechtmatig kopiëren van deze afbeeldingen zal strafrechtelijk worden vervolgd.Artikel 9. Communicatie

Leverancier is niet aansprakelijk voor misverstanden of foutieve bestellingen ontstaan door verstoorde communicatie, zoals een storing in de internetverbinding.Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Tonnardkaas niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de Afnemer.

10.2. De aansprakelijkheid van Tonnardkaas strekt in ieder geval niet verder dan de directe schade ter hoogte van het door Tonnardkaas gefactureerde bedrag. Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier.

10.3. In geen geval is Tonnardkaas aansprakelijk voor indirecte schade, zoals winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

10.4. Tonnardkaas heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer ongedaan te maken.Artikel 11. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

11.1. Tonnardkaas is niet verantwoordelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Tonnardkaas gedane bestellingen, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.

11.2. Zodra zich een onder lid 1 genoemde omstandigheid voordoet zal Tonnardkaas daarvan mededeling doen aan de Afnemer.

11.3. Indien nakoming door Tonnardkaas tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.Artikel 12. Reclamaties en klachten

12.1. Indien de Afnemer kan aantonen dat het bestelde product niet voldoet aan de bestelling, heeft Afnemer het recht deze te retourneren. Leverancier zal de transportkosten vergoeden en een nieuw product dat voldoet aan de bestelling van Afnemer versturen.

12.2. Voedingsmiddelen kunnen door de Afnemer NIET worden geretourneerd.

Voor alle non-food producten geldt dat deze binnen 14 werkdagen met voorafgaande toestemming van Tonnardkaas kunnen worden geretourneerd, mits de verpakking niet is beschadigd. De verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de Afnemer.

12.3. Non-food retourgoederen worden gecrediteerd mits voldaan aan bovengestelde regels. Betaalde verzendkosten worden hierbij in mindering gebracht en niet gecrediteerd.

12.3. Tonnardkaas streeft ernaar de klachten van Afnemer zo snel als mogelijk in behandeling te nemen. Klachten worden doorgaans het snelste per email afgehandeld.

TONNARDKAAS.NL


• Ook online leveren wij dezelfde hoogstaande service en kwaliteit die onze klanten op de markten gewend zijn.

• Wij zijn Uw betrouwbare partner waarbij U ook op de markten terrecht kunt voor Uw aankopen, vragen en of opmerkingen.

• Wij laten onze produkten bezorgen door betrouwbare bezorgdiensten die ook in Uw buurt over een servicepunt beschikken.

  • My Image
  • My Image
  • My Image